Saturday, March 11, 2017

ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ – ЩО Е ТО?

Виртуална реалност е езиков изказ, който много използваме или чуваме в нашето ежедневие. В момента, в който насочим вниманието си към него, можем да се запитаме какво е реалност въобще.
Какво е реалност? Това е един от вечните въпроси, повдиган от философите.

А какво е виртуалност?
Приема се, че това е среда, която физически не съществува и е създадена от информационните технологии. Но дали можем да разглеждаме виртуалността само като другото, различното, алтернативното на физическата реалност, плод на технологиите?
Философското осмисляне за виртуалното води началото си много преди технологиите. Вечни са въпросите на философите дали освен битието няма ли още нещо друго, което не е битие, но без да бъде неговото отрицание или неговата друговидност.
Тези въпроси водят началото си от трудовете на Парменид, Аристотел, Платон, Кант и др.

Какво е виртуална реалност?
На пръв поглед оксиморон (съчетание на привидно несъчетаеми/противоположни понятия), но този езиков изказ се  превърнал в един смислен израз.
Виртуалното се приема за реално без да има реална феноменална форма, но то „ни се явява“ като възприятие. Там ние имаме работа, приятели, развлечение, познание и печалба. Тогава явя ли ни се нещо реално или ние го възприемаме интуитивно чрез нашето съзнание?

Виртуалната реалност през погледа на съвременните философи
Приема се, че Интернет е най-популярното и експлоатирано обитание на виртуалността. 
Открих интересни разсъждения в сборника „Екология на виртуалните реалности“, авторски колектив със съавтор проф. Силвия Минева [1].  
За повече информация виж.
Според цитирания труд екологичната парадигма се приема за подходяща за разглеждане на виртуалната реалност. Екологията, като многозначна категория, предпочитана за означаване на познанието за различни видове среда според тяхната обитаемост и начина на пребиваване, действие и взаимодействие на обитателите им.
Там се казва, че технологиите произвеждат и възпроизвеждат виртуални реалности и са основен инструмент за моделирането на човешкия ум и предизвикването на еволюционни по характер промени в начините, стиловете на мислене и общуване на хората.

Виртуална реалност и екосистема на разсейващите технологии
„Възможността за постоянно отместване и отклоняване на вниманието, породено от наличието на многобройни хиперлинкове, опции за сколиране из една онлайн страница или сърфиране из множество такива, за общуване чрез чат канали и пр., дават основание за някои автори да заговорят за компютърна „екосистема на разсейващите технологии“. Според авторите разнородните ефекти на разсейването сочат, че посещавайки и пребивавайки в тази екосистема редовно и ежедневно мнозинството от нас – някои повече, други по-малко, трети (особено млади хора) почти непрекъснато – придобиваме от една страна, нови умения и възможности за боравяне с информация, общуване, себеизразяване и скъсяване на дистанцията по между ни. [2]
От друга страна, успоредно с това тече и обратният процес – на загуба на умения за задълбочено четене, умствена концентрация, абстрактно мислене и красноречие…
Или както се казва, агората днес е Интернет. Величествения обществен спектакъл.

Агора и виртуална агора
Агората е название на главния площад на древногръцките полиси, който символизира жизнеността. Агората е разположена в средата на града и служи многофункционално – за пазар, за религиозни чествания, за произнасяне на речи, провеждане на обществени събрания.
Арога и виртуална агора

При персонална релация на Агората с Интернет можем да цитираме Соломоновата мъдрост „Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави - няма нищо ново под слънцето.“ (Книгата на Еклисиаста или Проповедника). [3]

Цитати:
[1] Минева, С. 2016. Екология на виртуалните реалности. София.
[2] Минева, С. 2016. Екология на виртуалните реалности. София.
[3] Библия. Книгата на Еклисиаста или Проповедника

Сениха Рюстем, Магистърска програма "Реторика"- Софийски университет

No comments:

Post a Comment